Historia Promace

Comisión Xestora

13 de xullo de 2006

Nunha primeira reunión con data 13/07/2006 celebrase una reunión coa finalidade de constituír una asociación de produtores de Madeira. Nomease una Comisión Xestora formada por Nilo Díaz Loureiro como presidente e D Abel Candocia Fraguela como secretario e D. Elías Bouza Candales.

 

Asamblea General de Socios

23 de marzo de 2007

Oito meses despois o 23 de marzo de 2007 celebrase una asemblea xeral de socios coa asistencia de 83 socios no que se comunica a creación da Asociación con NIF e personalidade xurídica. Con estatutos aprobados que a rexeran. Con local social en Avda. da Area Nº 15 baixo – Bar O Marisco.

Primeira Xunta Directiva


A primeira Xunta directiva optase por un sistema democrático aberto, pola que a Comisión xestora enviou una relación de tódolos socios, con una papeleta na que se pedía escribisen un máxima de 7 nomes. Abel Candocia, Nilo Díaz, Elías Bouza, Julio Aneiros, Hermenexildo Suárez, Manuel Pernas, Roberto Tojeiro, Jose Fco Aneiros, Jose Rios, Faustino Villarnovo, Amable Barral, Gabriel Caruncho, Fidel Villar.

 

Formase a primeira directiva cos seguintes cargos:
Presidente : Abel Candocia.
Vicepresidente: Fidel Villar
Secretario: Julio Aneiros
Tesoureiro : José Fco Aneiros
Vocais: Nilo Diaz – Hermenexildo Suárez – Faustino Villarnovo – Amable Barral – Gabriel Caruncho.